Christos H. Papadimitriou and Apostolos Doxiadis
Listen to podcast episode